Kurzy

Proč se stát trenérem motocyklového nebo automobilového sportu?

Trenér motocyklového a automobilového sportu je tělovýchovný pedagog. Je odborně připraven vést své svěřence k dosahování individuálně optimální výkonnosti v daném věkovém období s cílem dosáhnout nejvyšších výkonů v dospělém věku. V průběhu svého pedagogického působení uplatňuje obecné pedagogické a psychologické zásady ve spojení s principy sportovního tréninku. Výkonnostní vývoj svých svěřenců plánuje a realizuje v těsném spojení s jejich duševním a tělesným vývojem tak, aby jejich sportovní činnost přispívala k jejich dlouhodobě dobrému zdravotnímu stavu. Svým trenérským působením se snaží vytvořit u svěřenců trvalý a systematický zájem o sportovní činnost. Dbá na prožitkovost ve sportu, vychovává k hodnotám fair play, respektuje zásady všestranného rozvoje svěřenců a snaží se aplikovat multidisciplinární přístup. Aktivně a tvořivě se podílí na rozvoji sportu ve svém okolí a obohacuje svoji trenérskou praxi o nové poznatky. Absolvuje doškolovací semináře v minimálním předepsaném rozsahu dle typu licence.

Chci se stát trenérem!

Trenér III. třídy - licence C

Jedná se o základní Licenci, jejíž vlastnictví je předpokladem pro další zvyšování kvalifikace. Tato licence je vhodná nejen pro budoucí profesionální trenéry, ale mimo jiné také pro samotné sportovce nebo rodiče malých závodníků, kteří si chtějí rozšířit obzory v problematice sportu, anebo jim chybí potřebné znalosti. Cílem je pochopit a orientovat se v základní problematice sportovního prostředí, které působí na malého sportovce. Trenér s Licencí C, plánuje, řídí a vyhodnocuje tréninkový proces zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti v daném sportovním odvětví. Tuto činnost provádí především na úrovni sportovních klubů (pobočných spolků a spolků) nebo sportovních týmů. Své zkušenosti uplatňuje rovněž při přípravě sportovních událostí.

Podmínky:

 • věk minimálně 18 let, resp. 16 let (přičemž licence bude vystavena až po dosažení věku 18 let)
 • včasná přihláška a uhrazený poplatek za školení

Zisk licence C a její udržitelnost:

 • absolvování příslušného školení s kladným závěrečným hodnocením
 • školení je zpravidla dvoudenní v minimálním rozsahu 20 hodin teorie a praxe
 • platnost licence je 4 roky (vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení)
 • pro prodloužení platnosti licence o další 4 roky je nutné absolvovat doškolovací semináře v celkové hodnotě 12 bodů (např. 2x jednodenní doškolovací seminář)
 • vydání a prodloužení licence je dle zastřešující organizace zdarma
Kurz trenéra licence C 15. - 16. 03. 2024 >>OBSAZENO<<

Místo: SŠ Automobilní v Holicích

Kurz trenéra licence C 22. - 23. 11. 2024

Místo: SŠ Automobilní v Holicích

Kurz trenéra licence C březen 2025 >>PŘIPRAVUJEME<<

Místo: SŠ Automobilní v Holicích

Trenér II. třídy - licence B

Licence B je druhým nejvyšším stupněm trenérské kvalifikace. Opravňuje jeho držitele k výkonu funkce profesionálního trenéra v ČR. Na základě absolvování akreditovaného vzdělávacího programu lze požádat o vydání živnostenského oprávnění, resp. založení živnosti. Absolventi se mohou uplatnit např. jako vedoucí trenéři krajských středisek nebo jako asistenti trenéra seniorské reprezentace.

Podmínky:

 • vlastnictví Licence C, věk minimálně 18 let
 • minimálně 1 rok trenérské praxe na úrovni trenéra Licence C
 • úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvování rekvalifikačního kurzu nahrazujícího maturitní zkoušku u právního subjektu, který má příslušnou akreditaci MŠMT
 • zaplacení stanoveného poplatku dle požadavků organizátora školení
 • aktivní trenérská činnost v oblasti práce s mládeží

Zisk licence B a její udržitelnost:

 • absolvování příslušného školení s kladným závěrečným hodnocením, vypracování a obhajoba závěrečné práce
 • školení probíhá formou pěti třídenních konzultací v rozsahu 150 hodin (pro uchazeče bez maturity + 50 hodin přípravný kurz)
 • obsah teoretické výuky zajištuje VŠTVS Palestra v Praze. Obsah praktické výuky zajišťuje Trenérská škola
 • platnost licence je 4 roky (vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení)
 • pro prodloužení platnosti licence o další 4 roky je nutné absolvovat doškolovací semináře v celkové hodnotě 16 bodů (min. 1x jednodenní doškolovací seminář)
 • vydání a prodloužení licence je dle zastřešující organizace zdarma
 • příslušný svaz může udělit licenci B také na základě žádosti absolventa vysoké sportovní školy
Kurz trenéra licence B podzim 2024 >>PŘIPRAVUJEME<<

Místo:

                              *minimální počet přihlášených je 9

Trenér I. třídy - licence A

Jedná se o nejvyšší trenérskou kvalifikaci. Opravňuje jeho držitele k výkonu funkce profesionálního trenéra v ČR především v oblastech vedoucích trenérů vrcholových středisek, sportovních center mládeže a trenérů reprezentace.

Podmínky:

 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, jejich podmínky stanovuje VŠTVS Palestra ve spolupráci s Trenérskou školou
 • vlastnictví licence B, věk minimálně 23 let
 • úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • minimálně 1 rok trenérské praxe na úrovni trenéra Licence B s tím, že tato praxe se započítává až po získání Licence B a praxe je vykonávána pod dozorem trenéra s licencí A
 • zaplacení stanoveného poplatku
 • aktivní trenérská činnost v oblasti práce s mládeží

Zisk licence A a její udržitelnost:

 • absolvování bakalářského nebo magisterského studia ukončeného státní závěrečnou zkouškou ze specializace na motocyklový nebo automobilový sport, anebo absolvování trenérské školy při VŠTVS Palestra se specializací na motocyklový nebo automobilový sport
 • absolvování příslušného studia s kladným závěrečným hodnocením, vypracování a obhajoba závěrečné práce
 • studium probíhá formou třídenních konzultací devětkrát v roce po dobu dvou let v celkovém rozsahu 500 hodin. Součástí studia jsou kurzy dané specializace v rozsahu 60 hodin v každém roce
 • obsah teoretické výuky zajištuje VŠTVS Palestra v Praze. Obsah praktické výuky zajišťuje Trenérská škola
 • platnost licence je 4 roky (vždy do 31. 12. roku, v němž uplynou 4 roky od data jejího udělení)
 • pro prodloužení platnosti licence o další 4 roky je nutné absolvovat doškolovací semináře v celkové hodnotě 20 bodů (min. 2x jednodenní doškolovací seminář, 1x půldenní)
 • vydání a prodloužení licence je dle zastřešující organizace zdarma
 • příslušný svaz může udělit licenci A také na základě žádosti absolventa vysoké sportovní školy

Tento kurz je určen především pro rodiče nebo rodinné příslušníky mladých motoristů, kteří se ještě v tomto odvětví sportu příliš neorientují, anebo jim chybí potřebné znalosti. Cílem je pochopit a orientovat se v základní problematice sportovního prostředí, které působí na malého sportovce.

Kurz trenéra licence A

Místo: VŠTVS Palestra, Praha - Kbely

*přihlášky jsou indiviuální. Termíny se stanovují s ohledem na příslušnou VŠ nebo fakultu